Σάββατο

Αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων γυναικών

Από: http://www.flowmagazine.gr                                                     2012 Flowmagazine.

12/09/2012


Αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων γυναικώνΤο επιδοτούμενο πρόγραμμα προωθεί την παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης, mentoring, υποστήριξης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των ωφελούμενων γυναικών.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Κρήτης
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Σε ποιους απευθύνεται
Φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα μη κυβερνητικές οργανώσεις, που σύμφωνα με το καταστατικό σύστασής τους, έχουν ως σκοπό τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα.
Όροι και προϋποθέσεις
 Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Να αποδεικνύουν ή/ και εξασφαλίζουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της παρέμβασης στο σύνολο των επιλέξιμων Περιφερειών.
  • Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ.
  • Να εξασφαλίζουν τη συνεργασία κλαδικών, επαγγελματικών και άλλων φορέων στο σύνολο των επιλέξιμων Περιφερειών και να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα σχετικά με τις δράσεις και την ομάδα ωφελουμένων όπως περιγράφονται στη παρούσα  πρόσκληση.  
Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι καλούνται για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) για την  «Αναβάθμιση της επαγγελματικής Θέσης Εργαζομένων, Αυτοαπασχολουμένων Γυναικών» μέσω παροχής εξατομικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης, mentoring, υποστήριξης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης  των ωφελούμενων γυναικών.
Τι χρηματοδοτείται
Ενδεικτικές δράσεις:
  • εξατομικευμένη συμβουλευτική προς εργαζόμενες γυναίκες για την αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης τους
  • mentoring
  • αυτο-διάγνωση προβλημάτων και τεχνικές παρέμβασης, που αφορούν στην ενημέρωση, υποστήριξη και στην ενδυνάμωση των γυναικών, μέσω της παρουσίασης τεχνικών διαχείρισης και παροχής πρακτικών συμβουλών, επικοινωνιακής πολιτικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τους κινδύνους και να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας
  • αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων εργαζομένων γυναικών μέσω παρακολούθησης προγραμμάτων  κατάρτισης ή επιμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες τους, σύμφωνα με τους όρους του ΕΣΔΕΚ
  • δράσεις ευαισθητοποίησης των ως άνω ενδιαφερομένων γυναικών και των παραγωγικών φορέων της περιοχής για συμμετοχή στο πρόγραμμα
  • συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια, σε εκθέσεις και φόρουμ, ενημερωτικού ή άλλου χαρακτήρα κλπ.
Προϋπολογισμός
€ 9.780.000
Η ΕΥΕ ΓΓΙΦ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την  κατανομή της ανά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.
Περίοδος υποβολής
από 3/9/2012 έως 10/10/2012
Σχετικά αρχεία
     2012 Flowmagazine.